18 oktober 2016

Bepalingen Clubquadrupple

Bepalingen Skøll Bokaal der Clubquadruples 2018

 1. HCl4*
 2. DCl4*

Hoofdstuk 1     Algemeen

 Artikel 1.1        Wedstrijden

 1. Het klassement van de bokaal wordt opgemaakt naar aanleiding van de uitslagen van de velden H4* en D4*, op de volgende zeven wedstrijden:
 • Gyas-Hunze race (24-25 februari 2018)
 • Head of the River Amstel (17-18 maart 2018)
 • Amstel Skøll Cup (14-15 april 2018)
 • Proteus-Eretes in ’t Lang (28-29 april 2018)
 • Bavaria Rottebokaal (12-13 mei 2018)
 • Grolsch Euros Drienerloo Regatta (26-27 mei 2018)
 • Orca Competitie Slotwedstrijden (23-24 juni 2018)
 1. Een klassering in de bokaal vereist het starten van minimaal vijf van de zeven wedstrijden, waarbij tenminste de Gyas-Hunze race of de Head of the River Amstel deel uitmaakt van deze vijf wedstrijden (indien alle resterende wedstrijden doorgang vinden).
 2. Indien op de in Artikel 1.1.1 genoemde wedstrijden meerdere 4* velden zijn uitgeschreven, dient gestart te worden in het Cl4* veld.
 3. In het geval dat de Gyas-Hunze race geen doorgang vindt en er wel een uitstelweekend gepland wordt, blijft bovenstaande regel ongewijzigd.
 4. In het geval dat de Gyas-Hunze race geen doorgang vindt en er geen uitstelweekend gepland wordt, maar de ploeg wel ingeschreven stond voor de Gyas-Hunze race, is deelname aan de Head of the River Amstel niet verplicht. Indien de ploeg niet ingeschreven stond voor de Gyas-Hunze, is deelname aan de Head of the River wel verplicht.

Artikel 1.2        Reglementen

 1. Op de in artikel 1.1.1 genoemde wedstrijden is het Reglement voor Roeiwedstrijden van toepassing, evenals de aanvullende wedstrijdbepalingen, zoals gepubliceerd door de betreffende wedstrijdorganisaties.
 2. De Bepalingen Skøll Bokaal der Clubquadruples zijn slechts van toepassing op de overkoepelende bokaal.
 3. In het geval de hierin beschreven bepalingen niet sluitend zijn beslist het Hoofd van de Jury.

Artikel 1.3        Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding: Emma Nagel (competitie@skoll.nl)
 2. Hoofd van de Jury: Pepijn Schouten (competitie@skoll.nl)

Hoofdstuk 2     Deelname

 Artikel 2.1        De ploeg

 1. Alle roeiers die deel uitmaken van de ploeg moet voldoen aan de voorwaarden die gelden voor competitieroeiers, zoals beschreven in artikel 14 van het RvR.
 2. In aanvulling op Artikel 14.3 van het RvR dienen deelnemers van de bokaal na januari van het huidige seizoen geen nationale wedstrijden buiten de in de bokaal opgenomen nationale wedstrijd (Head of the River) gestart te hebben.
 3. De ploeg mag uit maximaal zes roeiers bestaan. Een uitslag wordt meegeteld voor de bokaal indien de ploeg zoals gestart op een wedstrijd uit vier van de zes ingeschreven roeiers bestaat.
 4. Wijziging van de uit zes roeiers bestaande ploeg gedurende het seizoen is niet toegestaan.

Hoofdstuk 3     Inschrijfprocedure

 Artikel 3.1        Inschrijfprocedure

 1. Inschrijving voor de bokaal geschiedt via dit inschijfformulier. Nota bene: de organisatie van de bokaal schrijft de ploegen niet in voor de wedstrijden.
 2. Inschrijving sluit op 12 maart 2018 om 23.59 uur.

Artikel 3.2        Inschrijfgeld

 1. Inschrijfgeld € 15,00 per ploeg. Uiterlijk 12 maart 2018 overmaken op NL72 INGB 0001 6901 13 t.n.v. A.A.S.R. Skøll, o.v.v. Skøll Bokaal der Clubquadrupples 2018.

Hoofdstuk 4     Wedstrijdverloop

 Artikel 4.1        Categorie A en B

 1. Bij meer dan 14 inschrijvingen per veld zal er onderscheid worden gemaakt in een A en B categorie. Bij minder dan 14 inschrijvingen wordt er geen onderscheid gemaakt en starten alle ploegen in één categorie. Artikel 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4 zijn in het laatste geval niet van toepassing.
 2. De indeling in categorieën wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de eerste twee wedstrijden (Gyas-Hunze en Head of the River), waarbij het beste resultaat van deze twee wedstrijden telt, berekend volgens de puntentelling beschreven in artikel 4.2. Bij gelijke stand van twee ploegen zullen beide wedstrijden meewegen. Wanneer dit geen uitsluitsel geeft is het resultaat op de Head of the River doorslaggevend. Wanneer één van de ploegen met gelijke stand slechts één van beide wedstrijd heeft gestart, zal deze ploeg onder de ploeg die beide wedstrijden heeft gestart worden geklasseerd.
 3. De beste helft van de ploegen start het verdere seizoen in categorie A, de andere helft van de ploegen start in categorie B. Deze indeling blijft tot het einde van het seizoen gelijk. Bij een oneven aantal ploegen zal de scheiding zo worden gemaakt dat er één ploeg meer in categorie B start.
 4. Indien er een indeling in categorie A en B wordt gemaakt volgens artikel 4.1.1, gelden artikel 4.2 en 4.3 voor iedere categorie apart. De resultaten van de Gyas-Hunze race en de Head of the River Amstel worden met terugwerkende kracht meegeteld per categorie.

Artikel 4.2        Puntentelling

 1. De puntentelling is afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor de bokaal. De ploeg die als hoogst eindigt in de daguitslag van een bij artikel 1.1 genoemde wedstrijd, ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal ingeschreven ploegen voor de bokaal. De tweede ploeg in de daguitslag ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal ploegen voor de bokaal min 1 punt, etc.
 2. Indien bij een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats, krijgen beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daarop volgende plaats wordt overgeslagen.
 3. Wanneer een gestarte ploeg om welke reden dan ook niet de finish bereikt, wordt deze ploeg het aantal punten behorende bij de laatste plaats toegekend, tenzij deze ploeg door de jury is uitgesloten. In het laatste geval worden 0 punten toegekend.
 4. Wanneer een ploeg niet aan de start verschijnt, worden 0 punten toegekend.

Artikel 4.3        Eindklassement

 1. De vijf beste van de zeven behaalde uitslagen, van de in artikel 1.1 genoemde wedstrijden, tellen. Indien de Gyas-Hunze race geen doorgang kan vinden, vijf van de zes. Er dienen minimaal vijf van de zeven wedstrijden gestart te worden.
 2. De ploeg met het hoogste puntenaantal wint de Skøll Bokaal der Clubquadruples 2018. Bij een gedeelde eerste plaats in het eindklassement wint de ploeg met de meeste eerste plaatsen. Indien dit niet de doorslag geeft, wint de ploeg met de meeste tweede plaatsen, etc. Indien dit niet doorslaggevend is, zal de ploeg met de hoogst behaalde plaats op de Orca Competitie Slotwedstrijden de bokaal winnen.
 3. Prijsuitreiking tijdens de Orca Competitie Slotwedstrijden op 23 juni 2018.

 Hoofdstuk 5     Protestregelingen

 Artikel 5.1        Protestregeling Skøll Bokaal der Clubquadruples

 1. Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van de Skøll Bokaal der Clubquadruples kan er per mail protest ingediend worden door een verenigingsvertegenwoordiger bij het Hoofd van de Jury inzake het klassement. Deze zal uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is beroep mogelijk volgens Artikel 74 van het RvR.

Artikel 5.2        Protestregeling daguitslag

 1. Bij onenigheid of twijfel betreffende de daguitslag kan er op de dag zelf protest worden ingediend bij het Hoofd van de Jury van de desbetreffende wedstrijddag.

 

Informatie:        Emma Nagel, Commissaris Club- en Competitieroeien der A.A.S.R. Skøll

E-mail:             competitie@skoll.nl

Telefoon:          020-6931599